Archiwum Ministerstwa Finansów

  Archiwum Ministerstwa Finansów

  Archiwum Ministerstwa Finansów

  Archiwum Zakładowe Ministerstwa Finansów prowadzi rejestr spisów zdawczo-odbiorczych, na podstawie których komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują dokumenty do archiwum. Jest to tak zwany inwentarz ciągły spisów zdawczo-odbiorczych, który zawiera datę przekazania akt do archiwum, nazwę departamentu, ilość pozycji spisu, ilość przekazanych jednostek aktowych oraz kategorię akt.

   

  Ewidencję archiwaliów stanowią spisy zdawczo-odbiorcze podzielone na dwie kategorie akt A i B. W ramach każdej kategorii spisy grupowane są:
  •             według kolejności wpływów;
  •             według działów administracji rządowej
  •             według Departamentów i Biur;
  •             według kategorii.

   

  Ponadto, dostępne są również spisy akt niearchiwalnych, które za zgodą Archiwum Państwowego zostały zniszczone w minionych latach, oraz spisy dokumentacji archiwalnej przekazanej do Archiwum Akt Nowych.

   

  Archiwum Zakładowe Ministerstwa Finansów posiada następujący zasób akt:

  1. Akta własne Ministerstwa Finansów

  kat. A –  782 mb z lat 1950-2014

  kat. B – 4004 mb z lat 1950-2014

  2. Zakład Obsługi Ministerstwa Finansów

  kat. B – 17,5 mb z lat 1951-2005

  3. Państwowa Komisja Cen

  kat. B – 97 mb z lat 1953-1982

  4. Urząd Cen

  kat. A – 3,6 mb z lat 1982-1985

  kat. B – 7,9 mb z lat 1982-1985

  5. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Finansowej

  kat. A – 0,3 mb z lat 1972-1984

  6. Fundusz Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu

  kat. B – 8 mb z lat 1990-1994

  7. Instytut Finansów

  kat. B – 3,1 mb z lat 1960-1999

  8. Fundacja Rozwoju Systemu Finansowego

  kat. B – 34 mb z lat 1992-1998 

  9. Generalny Inspektorat Celny

  kat. B – 118 mb z lat 1994-2002

  10. Główny Urząd Ceł

  kat. A – 0,8 mb z lat 1995-2002

  kat. B – 32 mb z lat 1947-2005

  11. Kino „Skarb" (wcześniej kino „Niespodzianka")

  kat. B – 0,25 mb z lat 1956-1978

  12. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego

  kat. A – 11 mb z lat 1925-1950

  (skrót kat. oznacza kategorię archiwalną akt)

  (skrót mb oznacza metry bieżące)

   

  Udostępnianie i wypożyczanie akt z zasobów archiwum zakładowego określają następujące akty prawne:

  1. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2016 poz. 1506);
    
  2. instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Finansów, będąca załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 7 Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2016 r.

  Dokumentację aktową przechowywaną w archiwum udostępnia się upoważnionym przez kierownika komórki organizacyjnej wnioskującej o jej udostępnienie pracownikom Ministerstwa do celów służbowych, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła.

  Do korzystania z tego zasobu przez osoby fizyczne i osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do celów naukowo-badawczych i innych, konieczne jest zezwolenie Dyrektora Generalnego.

  W pisemnym wniosku o udostępnienie dokumentacji aktowej należy podać w szczególności:

  1. tytuł dokumentacji archiwalnej lub temat, którego ona dotyczy;
  2. cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji archiwalnej;
  3. nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby ubiegającej się  o udostępnienie dokumentacji archiwalnej.

  Udostępnienie akt odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum w pomieszczeniu, gdzie stworzone są odpowiednie warunki do korzystania z akt. Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze przesyłki lub pisma z nich wyjęte.

  Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2012 Data publikacji: 05.03.2012 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2017 13:07
  Autor: Anna Madziar Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Leszek Konka
  Rejestr zmian