Informacje nieudostępnione w BIP

  Informacje nieudostępnione w BIP

  Informacje nieudostępnione w BIP

  Informacja publiczna[1], która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów lub w Centralnym Repozytorium (link otwiera nowe okno w innym serwisie) Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek: przykładowy wzór wniosku (plik word 60,5 KB).

  Klauzula informacyjna Ministra Finansów

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

  Terminy

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

  Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

  Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

  Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

  Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

  Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Ministerstwo Finansów ma ponieść dodatkowe koszty (powyżej 20 zł) związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z: wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.

  Wówczas wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofa wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.  [1]
  Informacja publiczna - każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności w sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej; informacja o sprawach publicznych, a więc dotyczących ogółu, nie o sprawach prywatnych, indywidualnych; dotyczy sfery faktów; jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2012 Data publikacji: 05.03.2012 13:34 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 14:04
  Autor: Biuro Ministra Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Łukasz Wolin
  Rejestr zmian