Patronaty Ministerstwa Finansów – zasady ogólne

  Patronaty Ministerstwa Finansów – zasady ogólne

  Zasady przyznawania patronatów

  1. Patronat Ministerstwa Finansów (MF) stanowi wyróżnienie honorowe, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć niekomercyjnych o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności ministerstwa, obejmujących działy administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.
  2. Patronat honorowy MF może być przyznany wyłącznie najważniejszym wydarzeniom lub przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wpisują się tematycznie w obszary zadań realizowanych przez resort. Przyznanie wyróżnienia ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra Finansów, wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.
  3. Patronat honorowy MF nie może być przyznany przedsięwzięciom:
   • o charakterze reklamowym lub lobbystycznym;
   • niezgodnym z polityką wizerunkową MF, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji;
   • o charakterze rankingów (w tym nagrody branżowe i środowiskowe);
    Wyróżnieniami nie będzie obejmowana również ciągła działalność wnioskodawcy.
  4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo. Wyróżnienie przyznawane jest na jedną edycję.
  5. W wyjątkowych sytuacjach patronatem honorowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej resortu finansów.

  Procedura przyznawania patronatu

  1. O przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
  2. Decyzja o przyznaniu patronatu rozważana jest wyłącznie na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza. Przesłane załączniki powinny mieć rozszerzenie .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx oraz maksymalną wielkość jednego załącznika 0,5 MB.
  3. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia ─ wnioski składane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
  4. Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające kompletny wniosek (z uzupełnionymi wszystkimi polami), złożone poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej MF we wskazanym terminie.
  5. MF może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie złożonego wniosku lub przekazanie dodatkowych informacji.
  6. Odpowiedzi dotyczącej decyzji o patronacie MF udziela Biuro Komunikacji i Promocji wyłącznie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.
  7. Odmowa przyznania patronatu przez MF jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

  Warunki związane z realizacją patronatu

  W przypadku przyznania patronatu organizator jest zobowiązany do:

  1. Umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach internetowych przedsięwzięcia informacji o objęciu przedsięwzięcia patronatem MF i logotypu ministerstwa; a także w miarę możliwości linku do strony internetowej ministerstwa mf.gov.pl;
  2. Umieszczenia roll-upu MF w określonym przez ministerstwo miejscu (na życzenie ministerstwa). Odbiór roll-upu leży po stronie wnioskodawcy. 

  Odebranie patronatu

  1. MF może, w oparciu o opinię Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji, odebrać przyznany wcześniej patronat.
  2. O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie. Decyzja jest ostateczna.
  3. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 12:25 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2019 11:42
  Autor: Jolanta Jesiotr-Głowacz Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Jolanta Jesiotr