«Powrót

Rada ECOFIN zapoznała się ze stanem negocjacji ws. utworzenia EFIS

Rada ECOFIN zapoznała się ze stanem negocjacji ws. utworzenia EFIS

Rada ECOFIN zapoznała się ze stanem negocjacji ws. utworzenia EFIS

W trakcie posiedzenie Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) z udziałem ministra finansów Mateusza Szczurka, które odbyło się 17 lutego br., ministrowie zapoznali się ze stanem negocjacji rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Uczestnicy posiedzenia Rady ECOFIN przy stole obrad.

Jest on jednym z filarów ogłoszonego przez Komisję Europejską Planu inwestycyjnego dla Europy. Fundusz ten ma sprzyjać stymulacji wzrostu gospodarczego w Europie poprzez mobilizację środków prywatnych na inwestycje przy wykorzystaniu środków publicznych. W zamierzeniu utworzenie Funduszu ma doprowadzić do wygenerowania inwestycji o wartości co najmniej 315 mld euro w latach 2015-2017. Celem Prezydencji łotewskiej jest uzgodnienie projektu w Radzie UE w marcu br., rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim i nadanie Funduszowi operacyjności do czerwca br.

Ponadto, w ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego Rada przyjęła konkluzje dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. i raportu w sprawie mechanizmu ostrzegania. W analizie znalazły się propozycje dot. działań i mechanizmów zwiększenia potencjału wzrostu i zrównoważonego rozwoju w UE. Z kolei w raporcie w sprawie mechanizmu ostrzegania KE dokonała oceny równowagi makroekonomicznej w poszczególnych państwach członkowskich UE i postanowiła o przeprowadzeniu bardziej szczegółowej analizy makroekonomicznej (In dept Review, IDR) w stosunku do 16 z nich. Jednocześnie Komisja Europejska uznała, że nie ma potrzeby przeprowadzenia takiej analizy w przypadku Polski.

Rada przyjęła także rekomendację dla Parlamentu Europejskiego ws. udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE za 2013 r. oraz przyjęła wytyczne, w oparciu o które zostanie przygotowany projekt budżetu UE na 2016 r. W wytycznych podkreśla się m.in. rolę, jaką budżet UE odgrywa w realizacji celów i polityk UE oraz potrzebę respektowania dotychczas zaciągniętych zobowiązań. To wymaga także dobrej współpracy między Radą UE i Parlamentem Europejskim przy opracowywaniu budżetu na 2016 r.

Ministrowie zapoznali się także z raportem Grupy Wysokiego Szczebla dotyczącym przeglądu systemu środków własnych, przedstawionym przez jej Przewodniczącego Mario Montiego. Ww. Grupa rozpoczęła prace wiosną 2014 r. w wyniku decyzji podjętej w trakcie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2014-2020, a celem działania grupy jest dokonanie przeglądu i analizy finansowania budżetu UE, w tym systemu środków własnych. Grupa została zobowiązana do przedstawienia do końca 2014 r. raportu ze swoich prac. W raporcie podkreśla się m.in. potrzebę zapewnienia, iż system finansowania budżetu UE będzie bardziej odpowiedzialny, przejrzysty i prosty oraz zapewni sprawiedliwy podział obciążeń między państwami członkowskimi. Grupa będzie kontynuowała prace w latach 2015 – 2016.

Ponadto, Ministrowie zapoznali się z informacją z przebiegu spotkania G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych w dniach 9-10 lutego br., które odbyło się w Stambule. W trakcie spotkania zostały omówione następujące kwestie: światowa gospodarka, strategia G20 na rzecz wzrostu, inwestycje i infrastruktura, międzynarodowa architektura finansowa, regulacje finansowe oraz kwestie podatkowe.

«Powrót