«Powrót

Czerwcowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych.

Czerwcowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych.

Czerwcowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych.

Tylko w czerwcu, po raz pierwszy w ofercie, dostępna będzie nowa
10-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa.

Premiowa Obligacja Skarbowa (POS) to propozycja nowej formy oszczędzania, która łączy gwarantowany zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) z szansą na wygranie premii pieniężnej. Obligacja premiowa łączy zalety obligacji oszczędnościowych z elementem gry losowej. To możliwość pomnożenia zainwestowanego kapitału i wygrania dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł a nawet 10.000 zł.

Obligacja 10-miesięczna będzie dostępna w sprzedaży tylko w czerwcu. Tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł – tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona stała przez cały okres sprzedaży. Na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.

„Czerwcowa emisja obligacji premiowych to emisja pilotażowa. Jednorazowo, w czerwcu, oferta obligacji oszczędnościowych zostaje wzbogacona o zupełnie nowy typ obligacji. Konstrukcja obligacji premiowych charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu, gwarantowanym zyskiem
w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. Emisja obligacji premiowych stanowi uatrakcyjnienie oferty obligacji dla nabywców indywidualnych, ma na celu zwiększenie skali oszczedności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych.
Są to działania, które wpisują się w cele przedstawione w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie budowy kultury oszczędzania"komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Konstrukcja premiowej obligacji 10-miesięcznej

Krótki okres do wykupu – 10 miesięcy

Obligacja premiowa posiadać będzie krótki okres wykupu – 10 miesięcy od dnia zakupu.

Jednorazowa sprzedaż

Obligacje premiowe będą sprzedawane tylko w czerwcu br.

Szansa na wygranie premii pieniężnej – jedna obligacja może wygrać nawet 10.000 zł

Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł a nawet 10.000 zł. Im większa liczba nabytych obligacji tym większa szansa na wygranie premii. Minimalna liczba premii przewidzianych do wylosowania wynosi 1.111 szt. Liczba nagród i wartość puli premii rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży. Pula nagród ostatecznie ustalona zostanie po zakończeniu sprzedaży – zgodnie ze wzorem określonym liście emisyjnym.

Liczba premii (N)

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

N

10.000 zł

II stopnia

N x 10

1.000 zł

III stopnia

N x 100

100 zł

IV stopnia

N x 1.000

10 zł

 

gdzie:

N= MAX (1 , K);

K = (S / 10.000.000), przy czym wartość K podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;

S = wartość nominalna sprzedanych obligacji

„Nawet jedna zakupiona obligacja to szansa na wygraną od 10 zł do 10.000 zł, zatem maksymalna wygrana od jednej sztuki obligacji premiowej to stukrotność ceny jej zakupu. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii" komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Organizacja losowania

Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Losowanie przeprowadzone zostanie 20 marca 2019 r. Organizacja losowania została powierzona agentowi emisji – Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. Losowanie obligacji odbędzie się przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Wyniki losowania, prezentowane w postaci wylosowanych numerów nabytych obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami, będą umieszczone na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania. Dodatkowo agent emisji będzie informował nabywców o wygranej za pośrednictwem SMS-a i poczty elektronicznej.

Dodatkowo gwarantowany zysk – 1,50% w skali roku

Każdy kto dokonał zakupu obligacji premiowych ma zagwarantowany zysk w postaci odsetek. Oprocentowanie 10-miesiecznych obligacji premiowych jest stałe przez cały okres i wynosi 1,50% w skali roku.

„Obligacje premiowe mają krótki – 10 miesięczny okres do wykupu i gwarantują zysk na z góry znanym poziomie – 1,50% w skali roku. Każdy posiadacz obligacji premiowych ma zagwarantowane odsetki i dodatkowo szansę na wygranie premii pieniężnych, których łączna pula będzie zwiększać się wraz ze wzrostem poziomu sprzedaży. To jedyna „loteria", w której otrzymuje się zwrot środków za „kupiony los" plus zysk w postaci wypracowanych odsetek niezależnie od wyników losowania" komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Zakup w drodze zamiany

Obligacja premiowa będzie też dostępna do nabycia poprzez zamianę. Cena zakupu obligacji w drodze zamiany jest niższa i wynosi 99,90 zł. Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie poprzez zakup obligacji premiowych, możliwy jest do zrealizowania dodatkowy zysk.

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu obligacji. Jest to możliwość wycofania wpłaconych pieniędzy w dowolnej wysokości (można zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę w wysokości 40 gr za każdą sztukę obligacji. Przedterminowego wykupu można dokonać już 7 dni po zakupie i najpóźniej do 18 marca 2019 roku.

Obligacje wykupione przed terminem, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Wykup obligacji z wypłatą wygranych premii

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, nabywca otrzyma całą wpłaconą kwotę powiększoną
o należne odsetki oraz dodatkową premię w przypadku jej wygrania.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Standardowa oferta obligacji oszczędnościowych w czerwcu

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku,
a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

„Obligacje oszczędnościowe to atrakcyjny i bezpieczny sposób gromadzenia i pomnażania oszczędności. Nasze instrumenty, w zależności od okresu w jakim chcemy pomnażać swoje środki, oferują zysk od 1,50% do 2,70% w skali roku. Beneficjenci programu Rodzina 500+ mogą zakupić obligacje na korzystniejszych warunkach, uzyskując, już w pierwszym roku, oprocentowanie 2,80%
i 3,20%, odpowiednio, w przypadku zakupu 6-letnich i 12-letnich obligacji rodzinnych. Dodatkowo, tylko w czerwcu, można nabyć obligacje premiowe, które oprócz zagwarantowanego zysku 1,50% w skali roku, dają szansę na wygranie premii pieniężnej" komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w czerwcu 2018 roku

Od 25 maja br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 czerwca br.)

Cena sprzedaży

PREMIOWA

10-miesięczna POS0419

 

Premiowe obligacje dziesięciomiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku oraz dodatkowo dają szansę na wygranie premii pieniężnej - każda obligacja bierze udział w losowaniu premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł 100 zł lub 10 zł. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki oraz premia - w przypadku jej wygrania - są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po dziesięciu miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

3-miesięczne

OTS0918

 

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

2-letnie

DOS0620

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

3-letnie

TOZ0621

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

4-letnie

COI0622

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji).
Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

10-letnie

EDO0628

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

6-letnie

ROS0624

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

12-letnie

ROD0630

 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • poprzez konto Inteligo,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź
    +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy (dotyczy standardowej oferty obligacji).

 

«Powrót