Uzupełniające raportowanie CRS

Uzupełniające raportowanie CRS

Uzupełniające raportowanie CRS

Informujemy o publikacji Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017, które zawiera uzupełniającą listę państw uczestniczących, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 lit. b i c ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, innych niż wpisane na listę ogłoszoną na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy.
 

Zakres i terminy raportowania

Obowiązkowi dodatkowego raportowania za rok 2017 podlegają rachunki raportowane, których posiadacze są rezydentami: Republiki Panamy, Hongkongu oraz Makau (Załącznik 1 Obwieszczenia). Dodatkowa Informacja o rachunkach raportowanych za rok 2017 powinna zostać przekazana do dnia 31 sierpnia 2018 r. zgodnie z art. 99a Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 99a wchodzi w życie 22 sierpnia 2018 r.).
 

Zasady raportowania:

  • Raport powinien zostać przygotowany z wykorzystaniem formularza CRS-1(1) oraz przekazany wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje jako plik w formacie XML. Przed dokonaniem raportowania uzupełniającego na podstawie art. 99a Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznana się z dokumentem zawierającym opis elementów formularza CRS-1, który zawiera instrukcję jego wypełniania i korygowania.
  • Z technicznego punktu widzenia raportowanie powinno być traktowane jako raportowanie nowe lub jako dodanie informacji do inicjalnie przesłanego pliku – wówczas zastosowanie powinien mieć przypadek opisany na stronie 36 wyżej wymienionej instrukcji (dodanie nowego elementu w ramach AccountReport).
  • W przypadku gdy raportowanie dotyczyć będzie  posiadaczy rachunków, którzy zostali już objęci raportowaniem dokonanym w terminie do 30 czerwca, raportujące instytucje finansowe powinny odpowiednio zastosować się do postanowień zawartych na stronie 32 instrukcji (korekta wynikająca ze zmiany ResCountryCode dla elementów AccountHolder lub ControllingPerson).
  • Jeśli instytucja finansowa nie zidentyfikuje rachunków raportowanych, których posiadacze są rezydentami: Republiki Panamy, Hongkongu oraz Makau wówczas raportująca instytucja finansowa nie przesyła „pustego" raportu CRS.