«Powrót

Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

  • Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy*) należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
  • Sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (art. 43d ustawy*) należy składać w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)

Przekazywanie sprawozdań
Sposób wypełniania i przekazywania sprawozdań określają wytyczne - informacja nr 44/2017 i 55/2017 - Urzędu Regulacji Energetyki (URE), które wraz z elektroniczną wersją formularza dostępne są na stronie internetowej URE.

Wypełnione i podpisane formularze należy kierować w oryginale do Ministerstwa Finansów (Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

z dopiskiem "Sprawozdanie DZP".


Wypełniony formularz, dostępny w formacie xls na stronie URE, można przesłać również w wersji elektronicznej:

Równocześnie prosimy o przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej (w pliku xls, z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie URE), na adres raporty.ure@kat.mofnet.gov.pl.            

Termin pierwszego sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba upłynął 14 lipca br., natomiast sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d należy przesłać, zgodnie z informacją na stronach URE, do 20 sierpnia br. Kolejne sprawozdania należy składać odpowiednio 14 i 20 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.
 

«Powrót