«Powrót

Październikowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Październikowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Październikowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z września br.

Dodatkowo tylko w październiku promocyjne warunki zamiany dla osób, które zdecydują się kontynuować oszczędzanie.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w październiku br.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Zamiana obligacji – wygodne systematyczne oszczędzanie i możliwość zrealizowania dodatkowego zysku.

Zamiana obligacji to możliwość przedłużenia oszczędzania. Za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić obligacje dostępne w nowej ofercie.

Obligacje 2-, 3-, 4- i 10-letnie można kupić w drodze zamiany za środki z dowolnych obligacji zapadających w październiku br.

Obligacje 3-miesięczne OTS można kupić w drodze zamiany tylko za środki z obligacji OTS zapadających w październiku br.

Preferencyjna cena sprzedaży w drodze zamiany.

Dla posiadaczy obligacji, których termin wykupu przypada w październiku br. przygotowana została wyjątkowa oferta, pozwalającą przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obligacje z październikowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS0119, będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Promocyjna cena zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w październiku wyniesie 99,80 zł dla obligacji 2-letnich DOS1020, 99,70 zł dla 3-letnich TOZ1021, 99,60 zł dla 4-letnich COI1022 oraz 99,50 zł dla 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO1028. Jest to jednorazowa promocja na zakup tych instrumentów drodze zamiany.

Dyspozycje zamiany można składać:

„W październiku przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany. Nasi klienci, zamierzający kontynuować oszczędzanie, będą mogli kupić w drodze zamiany obligacje po specjalnych, niższych cenach. W ramach jednorazowej promocji, w październiku, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 2-letnich do 99,80 zł, 3-letnich do 99,70 zł i 4-letnich do 99,60 zł. Jeszcze niższą cenę zamiany – 99,50 zł oferujemy osobom, które zdecydują się nabyć w drodze zamiany obligację 10-letnią. Jest to doskonały moment na podjęcie decyzji o wydłużeniu horyzontu oszczędzania i ulokowanie kapitału w długoterminowych obligacjach. Niższa cena zamiany oznacza wyższy zysk" komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w październiku 2018 roku

Od 25 września br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 października br.)

Cena sprzedaży

OTS0119

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS1020

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,80 zł

przy zamianie

TOZ1021

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,70 zł

przy zamianie

COI1022

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,60 zł

przy zamianie

EDO1028

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,50 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS1024

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1030

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  • półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  • stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie),
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.

 

«Powrót