«Powrót

Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST

Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST

Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST

  • Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dotyczy on m. in. racjonalizacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienia mechanizmów, które zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów. 

"Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy jest bardzo ważny dla samorządów. Dzięki proponowanym zmianom będą one mogły restrukturyzować swój dług. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia poszczególnych JST, ale także całego państwa, gdyż wpłynie na zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi. Dla lokalnych samorządów to także zwiększenie możliwości rozwojowych i bezpieczeństwa finansowego" – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Racjonalizacja zadłużenia
Samorządy będą mogły restrukturyzować dług przez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi (zamiana droższych zobowiązań na bardziej korzystne). Będą mogły również wcześniej spłacić dług z własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.
Pozwoli to na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Projekt zakłada również, że JST będą mogły zmieniać budżet i wieloletnią prognozę finansową w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego
Wzmocnione zostaną mechanizmy, które zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów.

Przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia uwzględniane będą zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe). Pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów. Zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek. Wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia.

Samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co wzmocni proces monitorowania długu samorządów. Wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznych, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów.

W projekcie doprecyzowano ponadto możliwości zadłużania się samorządów oraz przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019  r.
 

«Powrót