«Powrót

Standard and Poor's potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

Standard and Poor's potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

Standard and Poor's potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  • 20 października 2017 r. agencja ratingowa Standard & Poor's ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski.
  • Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. 

Rating Polski pozostaje na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Agencja S&P w komunikacie prasowym wskazuje na solidne fundamenty polskiej gospodarki oraz zyskowny i dobrze skapitalizowany sektor bankowy. Ponadto S&P zauważyła wzrastające wpływy środków z Unii Europejskiej oraz silny popyt zewnętrzny. Agencja podkreśla również, że mimo ostatniego wzrostu płac pozostają one relatywnie niskie w porównaniu do strefy euro a poziom wykształcenia w Polsce pozostaje wysoki. Agencja S&P przedstawiła prognozy poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na najbliższe lata. Szacuje, że wzrost realnego PKB w 2017 r. wyniesie 4,2%, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,6%. Wśród zagrożeń polskiej gospodarki S&P wymieniła m.in. malejącą liczbę osób aktywnych zawodowo, niskie inwestycje prywatne czy przewidywany przez agencję wzrost deficytu rachunku obrotów bieżących.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku mniejszego niż spodziewany deficytu rachunku obrotów bieżących lub zmniejszenia zadłużenia rządowego netto i kosztów obsługi długu. Rating może zostać podniesiony także w przypadku uwzględnienia w polityce budżetowej w większym stopniu sytuacji demograficznej oraz w przypadku silniejszego wzrostu potencjalnego PKB, umożliwiającego dalszą konwergencję PKB per capita Polski ze strefą euro. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych lub działań instytucji państwowych negatywnie na nie wpływających. Rating może być obniżony także na skutek potencjalnego osłabienia, w ocenie agencji, niezależności Narodowego Banku Polskiego.

Komunikat w angielskiej wersji językowej (press release in EN version).

«Powrót