«Powrót

Wrześniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Wrześniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Wrześniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie
z sierpnia.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa we wrześniu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,10% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:
2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

"Oprocentowanie wszystkich rodzajów obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży we wrześniu utrzymaliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie. Beneficjentom programu Rodzina 500+ przypominamy o specjalnej, dedykowanej ofercie obligacji rodzinnych. Ci, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości zakupu obligacji rodzinnych mogą tego dokonać za łączną kwotę otrzymanego świadczenia od początku jego przyznania. Oprocentowanie obligacji rodzinnych w pierwszym roku wynosi 2,80% i 3,20% - odpowiednio dla sześcioletnich i dwunastoletnich. Dzięki powiązaniu oprocentowania z inflacją dają one możliwość długoterminowego oszczędzania na preferencyjnych warunkach z rzeczywistą ochroną wartości nabywczej ulokowanych środków. W każdym momencie można też wcześniej zakończyć oszczędzanie i wycofać wpłacone pieniądze" komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Od 28 sierpnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 września br. do 30 września br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:

Rodzaj obligacji Skarbu Państwa Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

Obligacje dwuletnie
DOS0919

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje trzyletnie
TOZ0920

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje czteroletnie
COI0921

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje dziesięcioletnie EDO0927

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Rodzinne obligacje
sześcioletnie
ROS0923

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus". Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

Rodzinne obligacje
dwunastoletnie
ROD0929

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus". Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • przez Internet w serwisie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.

Więcej informacji:

Ministerstwo Finansów

Biuro Komunikacji i Promocji

dziennikarze@mf.gov.pl

Tel. (22) 694 36 16

PKO Bank Polski

Małgorzata Jabłońska,

Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO BP SA

malgorzata.jablonska@pkobp.pl

 

«Powrót