«Powrót

Raport pomocy technicznej „Polska Program Analizy Luk Administracji Skarbowej – Luka w podatku od towarów i usług”

Raport pomocy technicznej „Polska Program Analizy Luk Administracji Skarbowej – Luka w podatku od towarów i usług”

Raport pomocy technicznej „Polska Program Analizy Luk Administracji Skarbowej – Luka w podatku od towarów i usług”

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w ramach Programu Analizy Luk Administracji Skarbowej (RA-GAP) i udzielonego wsparcia technicznego dla Polski dokonał oszacowania poziomu luki VAT za lata 2010-2016 przy zastosowaniu własnej metodyki RA-GAP.

Wyniki przeprowadzonych w tym zakresie analiz zaprezentowane zostały w raporcie IMF pn.: „Polska – Program Analizy Luk Administracji Skarbowej – Luka w podatku od towarów i usług", przygotowanym przez ekspertów z Departamentu Spraw Fiskalnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego – p. Micka Thackraya i p. Kanar Ahmed, którzy na podstawie dostępnych danych podatkowych, danych z rachunków narodowych oraz odbytych misji technicznych w Polsce w latach 2017-2018 dokonali oszacowania poziomu luki VAT, a także jego relacji w odniesieniu do Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz do potencjalnych wpływów z VAT.

Metodyka RA-GAP wykorzystuje podejście odgórne do szacowania potencjalnej podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku VAT, w oparciu o dane statystyczne z rachunków narodowych, dotyczące rachunku tworzenia i rozdysponowania wartości dodanej w poszczególnych gałęziach gospodarki. Metodyka ta umożliwia ponadto oszacowanie dwóch składników luki w podatku VAT: luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów (compliance gap) oraz luki wynikającej z przyjętej polityki podatkowej (policy gap). Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych jest różnicą pomiędzy potencjalnymi wpływami z tytułu VAT, możliwymi do osiągnięcia przy uwzględnieniu obecnych ram polityki fiskalnej, a rzeczywistymi wpływami z tytułu VAT, liczonymi w ujęciu memoriałowym. Luka wynikająca z przyjętej polityki podatkowej stanowi różnicę między całkowitą luką podatkową a luką wynikającą z nieprzestrzegania przepisów.

Szacunki wielkości luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów VAT, sporządzone przy zastosowaniu metody RA-GAP, są zasadniczo zgodne z szacunkami opracowanymi dla Komisji Europejskiej przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) i przez Ministerstwo Finansów.

Raport został opublikowany również na stronie internetowej IMF (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzonym w języku angielskim).

Pobierz raport pt. Program analizy luk w administracji skarbowej — luka w podatku od towarów i usług (plik pdf 1171 KB)

Pobierz raport pt. Technical assistance report—revenue administration gap analysis program—the value-added tax gap (plik pdf 918 KB)

«Powrót