Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 maja 2012 r. - poz. 21 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w sytuacji udzielenia przez wspólnika spółki kapitałowej nieodpłatnego poręczenia w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez tę spółkę
254,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 maja 2012 r. - poz. 22 -
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
252,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 maja 2012 r. - poz. 23 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych
231,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 maja 2012 r. - poz. 24 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
261,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 maja 2012 r. - poz. 25 -
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
313,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 26 -
ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli
927,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 27 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
348,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 28 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/31/PMN/12/260 MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie komunikacyjne tzw. samochodów demonstracyjnych, stanowiących własność przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane salony sprzedaży samochodów
250,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 29 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/21/KOI/2012/DD-159 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
244,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło
237,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 31 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
240,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 czerwca 2012 r. - poz. 32 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
257,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 czerwca 2012 r. - poz. 33 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osoby wpisanej na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
247,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 lipca 2012 r. - poz. 34 -
KOMUNIKAT Nr 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
567,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 lipca 2012 r. - poz. 35 -
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
250,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 lipca 2012 r. - poz. 36 -
ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie dysponowania danymi z informatycznych systemów akcyzowych oraz systemu dotyczącego Rejestru Automatów do Gier (KRAG)
308,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 lipca 2012 r. - poz. 37 -
ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy oraz określenia zakresu jej obowiązków, a także zasad jej współpracy z organami podatkowymi w zakresie akcyzy
247,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 lipca 2012 r. - poz. 38 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5/033/4/12/RDX/DD-363 MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a oraz pkt 11a lit a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
244,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 lipca 2012 r. - poz. 39 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych
302,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 lipca 2012 r. - poz. 40 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
255,6k
Wyświetlanie 21 - 40 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4