Wniosek

Wniosek o patronat honorowy Ministerstwa Finansów (MF)

1. CZEGO DOTYCZY WNIOSEK (MOŻLIWE JEST ZAZNACZENIE OBU OPCJI)

Proszę wybrać typ wniosku:

2. DANE ORGANIZATORA

To pole jest wymagane.

3. INFORMACJE O ORGANIZATORZE

To pole jest wymagane.

4. CHARAKTER

Proszę podać charakter przedsięwzięcia:

5. NAZWA

To pole jest wymagane.

6. CYKLICZNOŚĆ

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

7. ZAKRES TEMATYCZNY

To pole jest wymagane.

8. TERMIN (W PRZYPADKU WYDARZEŃ JEDNODNIOWYCH DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA POWINNA BYĆ TAKA SAMA)

To pole jest wymagane.

Data rozpoczęcia (format DD-MM-YYYY):

To pole jest wymagane.

Data zakończenia (format DD-MM-YYYY):

9. MIEJSCE

To pole jest wymagane.

10. CELE I ZWIĄZEK Z DZIAŁALNOŚCIĄ MF

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

11. UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELA MF

12. ZASIĘG

To pole jest wymagane.

13. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

14. HARMONOGRAM (istnieje możliwość przesłania załącznika zgodnie z podanymi wskazówkami w pkt. 22)

15. JĘZYK

To pole jest wymagane.

16. UCZESTNICY

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

17. PRELEGENCI (istnieje możliwość przesłania załącznika zgodnie z podanymi wskazówkami w pkt. 22)

18. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

To pole jest wymagane.

19. PATRONI

To pole jest wymagane.

20. REGULAMIN (istnieje możliwość przesłania załącznika zgodnie z podanymi wskazówkami w pkt. 22)

21. KONTAKT

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

22. ZAŁĄCZNIKI

Istnieje możliwość dosłania załącznika na adres patronaty@mf.gov.pl . W temacie maila należy wpisać nazwę i datę wydarzenia. Dodane załączniki powinny mieć rozszerzenie .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx oraz maksymalną wielkość jednego załącznika 0,5 MB.

OŚWIADCZENIA

Wszystkie pola są wymagane.

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Oświadczenie: Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa. 2. Minister Finansów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mf.gov.pl. 3. Minister Finansów może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach wymiany informacji oraz obsługi korespondencji związanej z rozpatrywaniem wniosku o patronat honorowy MF. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Finansów w formie elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 6. W związku z przetwarzaniem przez Ministra Finansów, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO. 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ministra Finansów Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Informujemy również, że dane Pani/Pana nie będą podlegały procesowi profilowania.

To pole jest wymagane.