Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 stycznia 2019 r. - poz. 1
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
1 297,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 stycznia 2019 r. - poz. 2
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
1 066,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 stycznia 2019 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
441,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 stycznia 2019 r. - poz. 4
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2018 r.
234,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 stycznia 2019 r. - poz. 5
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2018 r.
234,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 stycznia 2019 r. - poz. 6
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
1 634,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2019 r. - poz. 7
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania z dokumentami niejawnymi dostarczanymi do Ministerstwa Finansów poza godzinami pracy
302,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2019 r. - poz. 8
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
302,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 stycznia 2019 r. - poz. 9
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych
304,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 stycznia 2019 r. - poz. 10
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
402,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 lutego 2019 r. - poz. 11
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców
306,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2019 r. - poz. 12
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
1 204,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2019 r. - poz. 13
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2019
301,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2019 r. - poz. 14
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
316,6k
Dz.Urz.Min.Fin. z dnia 7 lutego 2019 r. - poz.15
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2019 r.
406,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2019 r. - poz. 16
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2019 r.
401,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 lutego 2019 r. - poz. 17
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości
543,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 lutego 2019 r. - poz. 18
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Ministerstwie Finansów oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ochrony tych informacji
603,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 lutego 2019 r. - poz. 19
Komunikat Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności
719,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 lutego 2019 r. - poz. 20
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
417,5k
Wyświetlanie 1 - 20 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6