Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 8 stycznia 2021 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2020 r.
479,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 8 stycznia 2021 r. - poz. 2 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2020 r.
423,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 14 stycznia 2021 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wyrażenie zgody na umorzenie wierzytelności Agencji
419,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 19 stycznia 2021 r. - poz. 4 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
473,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 3 lutego 2021 r. - poz. 5 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
809,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 3 lutego 2021 r. - poz. 6 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2021
411,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 11 lutego 2021 r. - poz. 7 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2021 r. w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny
814,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 11 lutego 20201 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2021 r.
485,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 11 lutego 2021 r. - poz. 9 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
428,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 11 lutego 2021 r. - poz. 10 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2021 r.
481,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 12 lutego 2021 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia Kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021–2024
1 156,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 15 lutego 2021 r. - poz. 12 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Kielcach do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu wideokonferencyjnego wraz z modułem do przesłuchań na odległość na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów
418,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 17 lutego 2021 r. - poz. 13 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT9.8101.3.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako dostawy towarów albo świadczenia usług
570,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 18 lutego 2021 r. - poz. 14 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
416,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 19 lutego 2021 r. - poz. 15 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej
540,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 19 lutego 2021 r. - poz. 16 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.2.2018 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie braku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd
599,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 lutego 2021 r. - poz. 17 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych
421,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 25 lutego 2021 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
330,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 1 marca 2021 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
783,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 4 marca 2021 r. - poz. 20 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
575,4k
Wyświetlanie 1 - 20 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8