Dokumenty

Wyświetlanie 61 - 80 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 27 kwietnia 2021 r. - poz. 61 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na usługę zdalnego udostępniania systemu obsługi automatycznego przesyłania wiadomości SMS oraz usługę wspierającą zarządzanie przesyłania wiadomości SMS z systemów centralnych Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej
415,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 28 kwietnia 2021 r. - poz. 62 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących części budżetu państwa: 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i 84  Środki własne Unii Europejskiej oraz zadań związanych z poborem opłat drogowych, szczegółowych zasad inwentaryzacji oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Ministerstwie Finansów
598,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 29 kwietnia 2021 r. - poz. 63 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego
416,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 29 kwietnia 2021 r. - poz. 64 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny na rok 2021
1 100,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 kwietnia 2021 r. - poz. 65 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”
418,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 kwietnia 2021 r. - poz. 66 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr SP4.8203.2.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
706,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 kwietnia 2021 r. - poz. 67 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą „Instytut Finansów”
444,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 kwietnia 2021 r. - poz. 68 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
418,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 kwietnia 2021 r. - poz. 69 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
414,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 kwietnia 2021 r. - poz. 70 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów
487,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 11 maja 2021 r. - poz. 71 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2021 r.
407,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 11 maja 2021 r. - poz. 72 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 maja maja 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za kwiecień 2021 r.
411,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 12 maja 2021 r. - poz. 73 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
754,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 13 maja 2021 r. - poz. 74 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe w części 34 budżetu państwa – rozwój regionalny
450,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 13 maja 2021 r. - poz. 75 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw weryfikacji wniosków o nadanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności
347,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 13 maja 2021 r. - poz. 76 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD7.8203.1.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji)
608,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 maja 2021 r. - poz. 77 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.5.2019 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wykładni art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie użytego w tym przepisie zwrotu legislacyjnego „w składzie jednostki wojskowej”
593,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 maja 2021 r. - poz. 78 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
418,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 18 maja 2021 r. - poz. 79 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie Forum Akcyzowego
437,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 19 maja 2021 r. - poz. 80 -
DECYZJA Nr 2 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
417,0k
Wyświetlanie 61 - 80 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8